Advocaat

Als professional of gedupeerde betrokken bij een beroepsfout?
Neem contact met ons op, om je te verzekeren van de beste juridische bijstand.
Contact

Advocaat

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Omdat in gerechtelijke procedures (vertegenwoordiging door) een advocaat meestal verplicht is, kan je niet om de advocaat heen als je een conflict hebt dat in de rechtbank moet worden uitgevochten. Weliswaar is de advocaat bij uitstek goed geschoold en als het goed is stressbestendig, echter toch gaat het in de praktijk ook wel eens mis. Ook een advocaat maakt fouten. Denk aan de advocaat die per ongeluk de termijn voor het instellen van een hoger beroep laat verstrijken. Of denk aan het verzuimen van de advocaat om een lopende verjaring te stuiten of een wederpartij aansprakelijk te stellen. Dat komt voor zijn cliënt met grote juridische gevolgen. Denk ook aan de advocaat die onvoldoende onderzoek te verricht of simpelweg onjuist adviseert.

Van kwade opzet hoeft geen sprake te zijn, maar dat betekent niet dat zijn cliënt daarom maar met de schade moet blijven zitten. Juist vanwege de belangrijke functie van de advocaat in ons rechtsverkeer en de afhankelijke positie van de cliënt jegens hem, drukken op de advocaat heel strenge civiele normen en tuchtnormen. Daar moet een advocaat zich aan houden, en zo niet, dan heeft de cliënt als  gedupeerde een zaak tegen de advocaat. De advocaat wordt dan zelf het mikpunt.

Civiele normen

De cliënt of gedupeerde die een schadevergoeding wil vanwege de beroepsfout van een advocaat, die gaat naar de rechtbank om die schadevergoeding af te dwingen. Een schikking buiten de rechter om komt helaas maar weinig voor, omdat de advocaat doorgaans is verzekerd voor beroepsfouten en verzekeraars nu eenmaal niet graag schikken. In de meeste gevallen komt het dan ook aan op een discussie in de rechtbank.

In de rechtbankprocedure zal de cliënt aannemelijk moeten maken dat de advocaat civiele normen heeft geschonden. De belangrijkste norm in dat verband is de wettelijke zorgplicht van de advocaat. Een advocaat heeft de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat in acht te nemen. Wat daaronder precies moet worden verstaan is in juridisch jargon “casuïstiek”, of beter gezegd: koffiedik kijken. Dat maakt de uitkomst onzeker, maar dat geeft de cliënt ook ruimte in de discussie met de advocaat.

De reikwijdte van de zorgplicht wordt onder meer bepaald door de omvang van de opdracht, de mate waarin de advocaat zich als specialist heeft gepresenteerd en de deskundigheid van de cliënt, aldus het Gerechtshof Amsterdam . De rechter weegt in feite alle omstandigheden mee, maar in ieder geval wordt van de advocaat verlangd dat hij waakt voor de belangen van zijn client. De advocaat is daar zelfs bij wet toe verplicht (artikel 10a Aw). De rechtbank spiegelt het handelen van de advocaat aan dat van de denkbeeldige maatman-advocaat, de rechtbank betrekt daarbij álle relevante omstandigheden en komt vervolgens tot een oordeel.

Tuchtnormen

De gedupeerde die wil dat het handelen van de advocaat (ook) wordt beoordeeld door een college van vakgenoten, die start (ook) een tuchtprocedure. De schadevergoeding in een rechtbankprocedure wordt meestal wel gedekt door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de advocaat. Daarentegen loopt de advocaat met de tuchtprocedure zelfs het risico zijn vak niet langer te kunnen uitoefenen. Een tuchtmaatregel raakt de advocaat in zoverre zelfs meer dan een veroordeling tot schadevergoeding.

De tuchtklacht wordt ingediend bij de lokale Deken. Onder leiding van deze Deken wordt de klacht eerst onderzocht in een voorprocedure, waarna de Deken, als de klacht voldoende is uitgekristalliseerd, deze vervolgens doorzendt naar de lokale Raad van Discipline. De Raad van Discipline is een tuchtcollege waarin behalve advocaten ook leden van de rechterlijke macht zitting nemen. In zoverre betreft het een gewichtig college.

Aan welke tuchtnormen moet de advocaat zich houden? Op grond van de Advocatenwet, is de advocaat aan tuchtrecht onderworpen ter zake van vrijwel elk handelen in zijn beroepsuitoefening; dat is op zichzelf heel ruim. In de praktijk wordt met name gewicht toegekend aan de vijf kernwaarden die de advocaat in acht moet nemen: partijdigheid, onafhankelijkheid, deskundigheid, vertrouwelijkheid en integriteit. Deze algemeen geformuleerde kernwaarden vormen de basis voor de meer concrete Gedragsregels. Zijn de algemene kernwaarden of meer concrete Gedragsregels in het geding, dan heeft de advocaat wat uit te leggen. De Raad van Discipline kan aan de advocaat een waarschuwing, berispring of geldboete opleggen, dan wel een (tijdelijke) schorsing of zelfs schrapping van het tableau. Dan is het einde oefening voor de advocaat.

Met de civiele normen en tuchtnormen die op de advocaat drukken, is het voor hem oppassen geblazen. Je kunt je best afvragen of deze strikte regulering wenselijk is; het maakt het werk voor de advocaat in ieder geval niet leuker. Daar staat tegenover dat vanwege zijn zo belangrijke maatschappelijke functie en de afhankelijkheid van de cliënt, misschien ook best strenge regels voor de advocaat mogen gelden. Tot slot nog een voorbeeld van een spraakmakende tuchtzaak, waarin het handelen van Nederlands meest bekende strafrechtadvocaat ter discussie stond. Het betekende uiteindelijk het einde van zijn carrière.

Zaak Moszkowicz

De bekendste strafpleiter van ons land, Bram Moszkowicz, kreeg het aan de stok met de lokale Deken in Amsterdam. Naar de opvatting van de Deken weigerde de strafpleiter structureel om de beroepsregels serieus te nemen, en verlangde daarom van de Raad van Discipline dat zou worden ingegrepen. Behalve dat de Deken kennis had genomen van klachten van tal van cliënten, constateerde de Deken ook zelf beroepsovertredingen. Moszkowicz incasseerde naar verluidt grote sommen contant geld van zijn cliënten,  Moszkowicz kwam naar zeggen van de Deken afspraken veelal niet na, de kantoorboekhouding zou niet op orde zijn en de advocaat voldeed structureel niet aan zijn jaarlijkse opleidingsverplichtingen. Dat kon niet langer straffeloos blijven. aldus de Deken. In deze tuchtzaak was het een cliënt die de tuchtzaak aanspande als wel de Deken zelf, die de overtredingen dus uiterst serieus nam.

De zaak werd in eerste instantie beslecht door de Raad van Discipline. Op 30 oktober 2012 oordeelde de Raad de klachten van de Deken als "ernstig en talrijk"; Moszkowicz werd geschrapt van het tableau. De strafpleiter ging in hoger beroep bij het Hof van Discipline, maar ook dat mocht niet baten. Op 22 april 2013 kwam het Hof van Discipline tot hetzelfde oordeel. Dat betekende het einde van de advocatenloopbaan van de strafpleiter.

Vertel ons wat er is gebeurd

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trivia

Advocaten:
ca. 18.000
Opleidingsduur:
ca. 7 jaren
Tuchtzaken (Raden van Discipline):*
965
- gegronde tuchtklachten:
291 (30%)
- maatregel waarschuwing:
123 (12%)
- maatregel schrapping:
10 (1%)
*Bron:
Jaarverslag Hof en Raden van Discipline 2022

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de actualiteit, literatuur en jurisprudentie rondom beroepsfouten. Lees hieronder de actuele artikelen van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat doet Van Diepen Beroepsschade?

Waar is Van Diepen Beroepsschade gevestigd?

Waarom kiezen voor Van Diepen Beroepsschade?

Wie zijn jullie advocaten in het (beroeps)aansprakelijkheidsrecht?

Wat betekent "onderdeel van een groot kantoor"?