Deurwaarder

Als professional of gedupeerde betrokken bij een beroepsfout?
Neem contact met ons op, om je te verzekeren van de beste juridische bijstand.
Contact

Deurwaarder

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

De gerechtsdeurwaarder heeft een belangrijke taak in onze samenleving. De deurwaarder is door de wetgever exclusief gerechtigd tot het uitbrengen van gerechtelijke stukken en de tenuitvoerlegging van rechterlijke oordelen; in de kern het afdwingen dat gerechtelijke oordelen worden nagekomen. Een incassobureau kan boze brieven schrijven, maar daar houdt het vervolgens ook wel mee op. Slechts de deurwaarder kan beslagen leggen of onroerende zaken ontruimen om een paar bijzondere bevoegdheden uit te lichten.

De gerechtsdeurwaarder, in de volksmond ook wel gewoon "deurwaarder", heeft daarmee geen dankbaar en zeker ook geen eenvoudig beroep. De deurwaarder ontmoet veel weerstand, omdat de deurwaarder diep ingrijpt op het leven van mensen. De bijzondere bevoegdheden die aan de deurwaarder zijn gegeven komt ook met een grote verantwoordelijkheid, en helaas gaat het ook wel eens mis. Denk aan de appeldagvaarding die te laat wordt betekend, het zoek raken van in beslag genomen zaken of het onnodig laten oplopen van bewaarkosten.

Van kwade opzet hoeft geen sprake te zijn, maar dat betekent niet dat een gedupeerde daarom maar met de schade moet blijven zitten. Juist vanwege het zo verregaand ingrijpen van een deurwaarder in het leven van mensen, drukken op de deurwaarder strenge civiele normen en tuchtnormen. Daar moet een deurwaarder zich aanhouden, en zo niet, dan heeft een gedupeerde een goede zaak tegen de gerechtsdeurwaader.

Civiele normen

De gedupeerde die een schadevergoeding wil vanwege de beroepsfout van een gerechtsdeurwaarder, die gaat naar de rechtbank om die schadevergoeding af te dwingen. Een schikking buiten de rechter om komt helaas maar weinig voor, omdat de deurwaarder meestal is verzekerd voor beroepsfouten en verzekeraars niet graag schikken. In de meeste gevallen komt het dan ook aan opeen discussie in de rechtbank en onze advocaten loodsen je door dat gerechtelijk proces.

In de rechtbankprocedure zal de gedupeerde aannemelijk moeten maken dat de deurwaarder civiele normen heeft geschonden, en in dat verband is een tweedeling van belang. In de rechtspraak wordt wel het onderscheid gemaakt tussen de deurwaarder als lasthebber van wettelijk opgedragen ambtshandelingen, en deurwaarder die daarnaast niet-ambtelijke werkzaamheden verricht. Wie kan de gedupeerde aanspreken?

Wettelijke taken

In het eerste geval is de deurwaarder aansprakelijk voor fouten, niemand anders, ook niet het kantoor waarvoor de deurwaarder werkzaam is. De deurwaarder is in verband met deze werkzaamheden "een door de Kroon benoemde functionaris met een onafhankelijke positie". De grondslag voor de vordering is in deze situatie de onrechtmatige daad omdat de gedupeerde doorgaans niet met de deurwaarder maar met zijn kantoor heeft gecontracteerd. Bovendien is het in deze gevallen meestal de advocaat van de gedupeerde die de deurwaarder de opdrachten geeft, en geldt ook daarom dat de gedupeerde doorgaans zal zijn aangewezen op de onrechtmatige daad.

Buitenwettelijke taken

In het tweede geval gelden de spelregels die eerder voor de andere beroepsbeoefenaren ook steeds aan bod kwamen. Ingeval van een fout van de deurwaarder bij niet-ambtelijke werkzaamheden, denk aan de opdracht tot een buitengerechtelijke incasso, komt het aan op de vraag of de deurwaarder of zijn kantoor diens wettelijke zorgplicht als opdrachtnemer heeft geschonden. Wat onder deze zorgplicht moet worden verstaan is in juridisch jargon “casuïstiek”, of beter gezegd: koffiedik kijken. Dat maakt de uitkomst onzeker, maar het geeft ook speelruimte aan de goede advocaat. Helder is wel dat de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit een rol spelen in de beoordeling. Die normen spelen overigens een rol in de beoordeling van de beide scenario's.

Tuchtnormen

De gedupeerde die wil dat het handelen van de gerechtsdeurwaarder (ook) wordt beoordeeld door een college van vakgenoten, die start een tuchtprocedure. De schadevergoeding in een rechtbankprocedure wordt meestal wel gedekt door de verzekeraar, maar met de tuchtprocedure loopt de gerechtsdeurwaarder het risico zijn vak niet langer te kunnen uitoefenen. Een tuchtmaatregel raakt de( gerechtsdeurwaarder in zoverre meer dan een veroordeling tot schadevergoeding.

Het tuchtcollege, in eerste instantie de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, is een gewichtig college waarin behalve accountants ook leden van de rechterlijke macht zitting nemen. Op grond van zijn beroepswet, is de gerechtsdeurwaarder aan het tuchtrecht onderworpen ter zake van vrijwel elk handelen in zijn beroepsuitoefening. In de praktijk wordt veel gewicht toegekend aan de Normen voor Kwaliteit van de beroepsorganisatie KBvG, waarin negen normen en éénenzestig 'best practices' voor de beroepsuitoefening zijn geformuleerd. Zijn normen in het geding, dan heeft de gerechtsdeurwaarder wat uit te leggen. Het tuchtcollege kan een de gerechtsdeurwaarder een waarschuwing, berisping, heldboete, ()tijdelijke) ontzegging, schorsing of ontzetting uit het ambt opleggen. Dan is het einde oefening.

Met de civiele normen en tuchtnormen die op de gerechtsdeurwaarder drukken, is het voor hem oppassen geblazen. Je kunt je best afvragen of deze strikte regulering wenselijk is; het maakt het werk voor de gerechtsdeurwaarder tin ieder geval niet leuker. Daar staat tegenover dat vanwege de zo belangrijke maatschappelijke functie, misschien ook best strenge regels voor de gerechtsdeurwaarder mogen gelden. Tot slot nog een voorbeeld van een spraakmakende zaak, waarin het handelen van meerdereaccountants ter discussie stond.

Zaak E-court

Gerechtelijke procedures zijn stroperig, doorlooptijden zijn lang en de rechtspraak wordt bovendien veelal ontoegankelijk gevonden. De Stichting E-Court wilde daar verandering in brengen met een alternatieve manier van geschilbeslechting. In het E-Court konden partijen digitaal kunnen procederen, buiten de rechtspraak om, en door bindend advies of arbitrage waren partijen na een 'uitspraak' onverkort aan het oordeel gebonden. Hoewel de gedachtegang best was te volgen, kwam het E-Court niet goed van de grond. Inmiddels bestaat het E-Court ook niet meer, en een schadeprocedure van E-Court jegens de Raad voor de Rechtspraak liep ook op niets uit.

Het E-court kreeg evenwel een staartje voor deurwaarders die gedurende het bestaan van het college kosten hadden gerekend. Voor de oproep om voor het E-court te verschijnen hadden de deurwaarders mogelijk geen kosten in rekening mogen brengen bij de schuldenaar. Het ging om ongeveer € 100,00 per oproep, en in totaal waren daarmee miljoenen (€ 3,3 mio.) gemoeid. Op 24 mei 2018 werd een tuchtklacht ingediend door de brancheorganisatie LOSR, en de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders gaf de brancheorganisatie bij uitspraak van 22 januari 2019 gelijk. In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof Amsterdam eensluidend bij het arrest van 29 oktober 2019.

Vertel ons wat er is gebeurd

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trivia

Gerechtsdeurwaarders:
ca. 1.200
Opleidingsduur:
ca. 6 jaren
Tuchtzaken (Kamer voor Gerechtsdeurwaarders):*
531
- gegronde tuchtklachten:
55 (3%)
- maatregel waarschuwing:
16 (3%)
- maatregel ontzetting:
1 (0,1%)
*Bron:
Jaarverslag Kamer voor Gerechtsderuwaarders 2022

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de actualiteit, literatuur en jurisprudentie rondom beroepsfouten. Lees hieronder de actuele artikelen van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat doet Van Diepen Beroepsschade?

Waar is Van Diepen Beroepsschade gevestigd?

Waarom kiezen voor Van Diepen Beroepsschade?

Wie zijn jullie advocaten in het (beroeps)aansprakelijkheidsrecht?

Wat betekent "onderdeel van een groot kantoor"?